ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

MMUNSCH EDELSMID TE OBBICHT

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden hebben als doel het geven van duidelijkheid over een tot stand gekomen overeenkomst tussen de verkoper, te noemen MMUNSCH EDELSMID en een koper en onder welke bepalingen de uitvoering daarvan plaats zal vinden.

1.2 De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten van MMUNSCH EDELSMID. MMUNSCH EDELSMID behoudt zich het recht deze voorwaarden en de inhoud daarvan aan te passen. Van toepassing is steeds de laatste revisie ten tijde van het afsluiten van een overeenkomst. Overeengekomen aanbiedingen worden tevens gezien als een overeenkomst.

1.3 De artikelen in deze voorwaarden zijn allen van kracht tussen partijen, mits hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van af is geweken.

1.4 MMUNSCH EDELSMID ontwerpt, realiseert, verkoopt, repareert producten van over het algemeen edelmetalen.

Artikel 2 Prijzen

2.1 De prijzen in het atelier zijn inclusief BTW maar excl. handeling- en verzendkosten.

2.2 Overeengekomen prijzen kunnen niet zomaar verhoogd worden, tenzij partijen dit uitdrukkelijk wél met elkaar overeengekomen zijn. Indien prijzen zouden stijgen van grondstoffen en/of arbeid in de periode tussen overeenkomst en levering daarvan, kan de koper de overeenkomst annuleren binnen 10 dagen na prijsverhoging van MMUNSCH EDELSMID.

2.3 Indien een koper na het sluiten van een overeenkomst van een ontwerp en het realiseren van een product/dienst, om welke reden dan ook besluit om toch af te zien van de overeenkomst is hij/zij wel verplicht om de tot op dat moment gemaakte kosten  (inclusief ontwerp) aan MMUNSCH EDELSMID te voldoen.

Artikel 3 Betalingen

3.1 Betalingen/overschrijvingen kunnen gedaan worden op basis van de aanwijzingen die per mail of mondeling bij opdracht zijn overeengekomen.

3.2 Andere betalingen kunnen bij levering ten kantore van het atelier gedaan worden of van tevoren overgemaakt worden op IBAN: NL98RABO0137901445 t.n.v. MMUNSCH EDELSMID te Obbicht ovv uw naam.

3.3 Als de overeenkomst betrekking heeft op reparatie/herstel van een product en de koper/opdrachtgever blijft in gebreke aan zijn/haar betalingsverplichting is MMUNSCH EDELSMID gerechtigd om gebruik te maken van het retentierecht van het desbetreffende product. Dit recht vervalt zodra de kosten zijn voldaan inclusief de wettelijke rente die in rekening kan worden gebracht, vanaf de afgesproken leverings-/factuurdatum.

3.4 Indien een koper niet betaald heedft binnen een afgesproken termijn, zoals mogelijk bij artikel 3.3, is hij/zij van rechtswege in verzuim. MMUNSCH EDELSMID heeft dan het recht om zonder ingebrekestelling om vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen en is de koper tevens alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 4 Eigendomsoverdracht en risico

4.1 De eigendomsoverdracht van een product heeft feitelijk pas plaatsgevonden mits alle kosten voldaan zijn, die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Het risico van dat product gaat over op de koper per direct bij aflevering.

4.2 Het zetten en repareren van producten draagt het risico in zich dat het door de klant aangeleverde wordt beschadigd en ten gevolge onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van MMUNSCH EDELSMID kan komen, kan elke opdracht alleen onder de restrictie worden aangenomen dat MMUNSCH EDELSMID niet aansprakelijk kan worden gesteld bij beschadiging en/of het onbruikbaar worden van het product.

4.3 Bij het in bewaring geven van het product zal MMUNSCH EDELSMID zich gedragen als een goed bewaarder. Beschadiging of verlies van het product als gevolg van overmacht, waaronder onder meer wordt verstaan: inbraak, overval en verdwijning bij verzending, zal niet voor rekening kunnen komen van MMUNSCH EDELSMID.

Artikel 5 Productinformatie

5.1 Afbeeldingen, foto’s, beschrijvingen, gewichten, maten in welke vorm dan ook op papier en/of de website (mmunsch.nl), kunnen afwijken van de werkelijkheid en kunnen geen rechten ontlenen aan de koper.

Artikel 6 Intellectuele eigendommen

6.1 Alle verstrekte en gerealiseerde designs, tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, omschrijvingen en vergelijkende gegevens hieromtrent blijven eigendom van MMUNSCH EDELSMID. Zonder toestemming is het niet toegestaan om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.2 De complete inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MMUNSCH EDELSMID worden gebruikt en gedupliceerd (copyright).

Artikel 7 Levering

7.1 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en de koper hiervan in kennis is gesteld. De levertijd start op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

7.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip overeengekomen door partijen. Tenzij anders aangegeven ten tijde van het maken van de opdracht.

7.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de koper MMUNSCH EDELSMID in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn ter nakoming te stellen.

Artikel 8 Reclamering en garantie

8.1 De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is dient de koper binnen 5 werkdagen MMUNSCH EDELSMID hiervan schriftelijk gemotiveerd in kennis te stellen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt elke aanspraak van de koper jegens MMUNSCH EDELSMID met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.2 MMUNSCH EDELSMID garandeert de deugdelijkheid van het geleverde product en de kwaliteit van het gebruikte materiaal gedurende 3 maanden na levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1. Edelstenen en diamanten uitgezonderd.

8.3 Buiten de garantie vallen: – normale slijtage – niet in acht genomen gebruiks- en onderhoudsvoorschriften – beschadigingen veroorzaakt door werkzaamheden verricht aan het product door koper of derden. – de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen – materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructies van de koper toegepast alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en producten.

8.4 Indien de koper niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting vervalt de garantietermijn.

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen ,oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij MMUNSCH EDELSMID of diens leveranciers.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

10.2 Bij geschillen naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is volgens de wet bevoegd de rechter in het kanton of arrondissement waarin de verkoper woonachtig is.

Artikel 11 Privacy

Gegevens die ingevuld worden door bezoekers van onze website worden alleen gebruikt voor doeleinden van MMUNSCH EDELSMID, waaronder het beantwoorden van telefoon/e-mail en het verwerken van bestellingen. De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.